Close

Shri Ajay Kumar Tripathi

Shri Ajay Kumar Tripathi

Office Municipal Municipal Corporation Bilaspur Vikas Bhavan Nehru Chowk Bilaspur

Email : commissionerbmcbilaspur[at]gmail[dot]com
Designation : Commissioner Municipal Corporation
Phone : 07752-222642
Fax No. : 07752-413888
Room No. : 01